mobile search

聯交所參與者市場佔有率報告

組別A
(第1至14名)
組別B
(第15至65名)
組別C
(第65名以後)
月 / 年 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 總成交額
(以十億元計)#
平均每日成交額 (以百萬元計)#
11月 16 7.48 - 2.11 56.28 2.03 - 0.25 33.82 0.24 - 0.00 9.90 1,447.73 65,805.99
12月 16 7.23 - 2.13 55.89 2.11 - 0.24 34.14 0.24 - 0.00 9.97 1,238.62 61,930.77
1月 17 7.29 - 2.04 55.99 1.94 - 0.25 33.96 0.24 - 0.00 10.05 1,057.79 55,673.15
2月 17 6.55 - 2.00 55.84 1.83 - 0.25 34.26 0.23 - 0.00 9.90 1,571.27 78,563.60
3月 17 6.91 - 2.20 55.77 1.94 - 0.23 34.29 0.23 - 0.00 9.94 1,819.83 79,123.07
4月 17 6.66 - 2.06 55.67 1.99 - 0.21 34.43 0.21 - 0.00 9.90 1,209.96 71,174.03
5月 17 6.95 - 2.29 57.35 1.93 - 0.23 33.38 0.22 - 0.00 9.27 1,528.90 76,444.91
6月 17 6.71 - 2.21 56.55 2.01 - 0.23 33.86 0.22 - 0.00 9.59 1,674.70 76,122.94
7月 17 6.22 - 2.31 54.94 1.89 - 0.24 35.05 0.24 - 0.00 10.01 1,706.64 81,268.43
8月 17 6.14 - 2.48 53.67 2.40 - 0.26 36.23 0.26 - 0.00 10.10 2,087.29 94,876.66
9月 17 5.96 - 2.07 53.06 1.91 - 0.24 36.31 0.24 - 0.00 10.63 1,919.27 91,393.70
10月 17 6.04 - 2.20 53.15 2.05 - 0.26 36.06 0.26 - 0.00 10.79 1,838.48 91,923.90
過去十二個月總額 (以十億元計) 19,100.48
平均每月金額 (以十億元計) 1,591.71


 
# 包括證券交易及行使股票期權所涉及相關股份之價值
註: 上述報告包括所有已向聯交所繳付交易徵費、投資者賠償徵費(如適用)及交易費之交易所參與者公司。

 

有關本報告的過往數據,請參閱「香港交易所市場資料」內「交易所參與者」一欄。


更新日期 2017年11月23日

加載中