Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

簡化上市文件編制指引

         聯交所於刊發指引信HKEX-GL86-16「簡化股本證券新上市申請上市文件編制指引」(「簡化上市文件編制指引」),以再次表明聯交所十分重視上市文件清晰、精簡和語言淺白的立場。所有申請人應遵守簡化上市文件編制指引。 
   
  簡化上市文件編制指引分為四部分:
   
   (a)  編制精簡清晰上市文件的一般指引;
     
   (b)  多份有關上市文件披露內容的指引信(大部份以「簡化系列」為題的指引信)的綜合及更新版本﹙綜合版本﹚;
     
   (c)  上市文件內「公司組織章程及公司法概要」等章節披露指引;及
     
   (d)  暫停審理上市申請的情況。