Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

聯交所參與者市場佔有率報告

組別A
(第1至14名)
組別B
(第15至65名)
組別C
(第65名以後)
月 / 年 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 總成交額
(以十億元計)#
平均每日成交額 (以百萬元計)#
 11月 21 7.30 - 2.41 58.81 2.10 - 0.19 34.34 0.19 - 0.00 6.85 2,647.80 120,354.59
 12月 21  7.19 - 2.35  60.36 2.22 - 0.15 33.69 0.15 - 0.00   5.95  2,387.28  108,512.74
1月 22 7.06 - 2.36  59.64 2.33 - 0.17

34.01

0.16 - 0.00 6.35 2,467.55 117,502.36
2月 22  6.91 - 2.48   60.52 2.35 - 0.17 33.54  0.17 - 0.00 5.94  2,003.81  117,871.09
3月 22  7.74 - 2.83   64.50 2.14 - 0.14 30.50  0.14 - 0.00 5.00  3,634.74  158,032.23
4月 22 7.28 - 2.95 63.47 2.13 - 0.14 31.28 0.13 - 0.00 5.25 1,946.80 108,155.28
5月 22 7.26 - 2.83 64.82 2.03 - 0.13 30.43 0.13 - 0.00 4.75 2,176.27 108,813.50
6月 22 8.12 - 2.56 63.60 2.16 - 0.15 30.86 0.15 - 0.00 5.54 2,830.18 134,770.38
 7月 22 8.39 - 2.59 63.59 2.02 - 0.13 31.13 0.13 - 0.00 5.28 1,957.38 97,869.15
 8月 22  7.39 - 2.63  64.30 2.07 - 0.13 30.49 0.13 - 0.00 5.21 1,916.44  83,323.53
 9 22  7.74 - 2.37 65.37 1.74 - 0.13 29.80  0.12 - 0.00 4.83 1,804.73 85,939.42
 10月 22 9.83 - 2.55 65.45 2.47 - 0.13 30.29 0.12 - 0.00 4.26 1,913.70 95,684.90
過去十二個月總額 (以十億元計) 27,686.68
平均每月金額 (以十億元計) 2,307.22


        

註: 上述報告的市場佔有率及成交額數據包括在報告期內有進行交易的所有交易所參與者,但不包括特別參與者經由港股通的南向交易。 
   
有關本報告的過往數據,請參閱「香港交易所市場資料」內「交易所參與者」一欄。 

 

 


更新日期 2022年11月16日