mobile search

按年數據

2017年場外結算公司累計結算金額

累計結算金額
利率衍生產品合約   外匯衍生產品合約
利率掉期    交叉貨幣掉期    
月份 名義金額 (美金)[*] 月份 名義金額 (美金)[*] 月份 名義金額(美金)[*]
 2017年12月  31,200,800,000   2017年12月  13,736,800,000    2017年12月   66,000,000
2017年11月 25,234,200,000    2017年11月   12,151,800,000    2017年11月  66,000,000
2017年10月  20,818,900,000    2017年10月 10,538,800,000       2017年10月  66,000,000 
 2017年9月  16,715,800,000     2017年9月  7,394,200,000     2017年9月  66,000,000
2017年8月   14,627,600,000    2017年8月  6,051,500,000     2017年8月   66,000,000  
 2017年7月  12,575,100,000    2017年7月  5,491,500,000     2017年7月 66,000,000 
 2017年6月  10,133,900,000  
2017年6月
4,538,500,000
   2017年6月
66,000,000
2017年5月 8,076,100,000 2017年5月 3,949,000,000 2017年5月 66,000,000
2017年4月 7,316,800,000 2017年4月 3,689,000,000 2017年4月 66,000,000
2017年3月 6,482,600,000 2017年3月 3,229,000,000 2017年3月 66,000,000
2017年2月 5,844,000,000   2017年2月 2,056,600,000   2017年2月 66,000,000
2017年1月 5,708,400,000   2017年1月 1,501,600,000   2017年1月 66,000,000

[*] 四捨五入至美金十萬位

加載中