mobile search

按年數據

2019年場外結算公司累計結算金額

累計結算金額
利率衍生產品合約   外匯衍生產品合約
利率掉期    交叉貨幣掉期    
月份 名義金額 (美金)[*] 月份 名義金額 (美金)[*] 月份 名義金額(美金)[*]
 2019年10月  215,920,600,000   2019年10月  120,008,500,000    2019年10月   148,000,000
 2019年9月  205,560,200,000     2019年9月 112,276,800,000     2019年9月 128,000,000
 2019年8月 197,359,700,000      2019年8月 103,195,300,00      2019年8月  128,000,000
 2019年7 189,061,300,000     2019年7  97,582,100,000       2019年7   128,000,000 
 2019年6 177,642,200,000     2019年6 92,034,500,000    2019年6 128,000,000
 2019年5 160,218,000,000   2019年5 84,403,500,000    2019年5 128,000,000
2019年4 151,009,200,000   2019年4月 80,054,700,000   2019年4月 128,000,000
2019年3月  139,588,800,000   2019年3月 76,413,300,000   2019年3月 128,000,000
2019年2月 127,353,700,000   2019年2月  69,647,300,000   2019年2月 126,000,000
2019年1月 118,939,300,000   2019年1月 65,022,100,000   2019年1月 126,000,000

[*] 四捨五入至美金十萬位

加載中