mobile search

證券結算數據

 
2018年06月至2019年05月

經中央結算系統處理的聯交所買賣之每日平均數
(包括以「持續淨額交收」的買賣和兩邊客買賣)

年 / 月

以「持續淨額交收」的買賣宗數

佔總成交
宗數的百分比

買賣成交值(以港幣十億元計)

所涉及股數
(以十億計)

 2018年6月 1,654,219  100.00  107.60 191.23
 2018年7月  1,467,437   100.00   89.37  195.03
 2018年8月  1,526,623  100.00  94.01  200.75
  2018年9月  1,474,647  100.00  91.20  216.66
 2018年10月    1,561,062    100.00    94.51    263.91 
 2018年11月     1,501,974    100.00    88.66    277.72 
 2018年12月     1,247,496 100.00 71.56 186.11
  2019年01月    1,535,153   100.00  88.01  339.24
   2019年02月    1,708,611   100.00 105.34  358.24 
   2019年03月    1,707,516  100.00 110.17 328.32
 2019年04月  1,643,504  100.00  103.83  261.85
2019年05月  1,635,838 100.00 97.02 264.01
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按待交收股份數額計算)
年 / 月 以「持續淨額交收」的股份
數額宗數
淨額結算效率(%)
 2018年6月  88,953  97.16
  2018年7月   79,896  97.11
 2018年8月  81,632  97.18 
  2018年9月  80,442  97.10
 2018年10月   80,473   97.28
 2018年11月    83,029    97.08 
  2018年12月   76,373   96.66
  2019年01月    83,071   97.17
  2019年02月     91,203   97.16
  2019年03月      95,229 97.07
2019年04月  90,826  97.09
2019年05月  82,011 97.33
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按款項數額計算)
年 / 月 責務變更合約所涉及的款項責任
(以港幣十億元計)
經淨額結算後的
款項責任
(以港幣十億元計)
款項的淨額
結算效率(%)
 2018年6月   199.95   20.91  89.54
 2018年7月  166.88   14.89  91.08 
 2018年8月   175.98  16.09  90.85
 2018年9月   169.52  14.91  91.21
 2018年10月    177.48    15.93   91.03 
2018年11月    167.64    13.74    91.80 
2018年12月   149.69   14.57 90.27 
2019年01月    165.22  14.05   91.50
2019年02月     210.44  15.41  92.68
2019年03月     206.93  16.62 91.97
2019年04月  192.93  15.62  91.90
2019年05月  181.22 16.35 90.98

更新日期 2019年4月15日

加載中