Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

證券結算數據

 
2021年5月至2022年4月

經中央結算系統處理的聯交所買賣之每日平均數
(包括以「持續淨額交收」的買賣和兩邊客買賣)

年 / 月

以「持續淨額交收」的買賣宗數

佔總成交
宗數的百分比

買賣成交值(以港幣十億元計)

所涉及股數
(以十億計)

2021年05月 2,157,782 100.00 152.83 257.75
2021年06月 2,063,512 100.00
144.87 229.72
 2021年07月 2,527,313  100.00  183.77  240.03 
2021年08月 2,334,737  100.00  158.78  219.00 
2021年09月 2,310,127 100.00 152.00 216.97
2021年10月  2,047,288  100.00  129.14  214.04 
2021年11月 2,094,217  100.00  130.97   274.14
 2021年12月 1,896,216 100.00 117.11  246.65
 2022年1月 2,130,537 100.00 128.00 272.61
  2022年2月 2,110,003 100.00 129.64 292.20
 2022年3月 2,832,085 100.00 174.03 281.05
 2022年4月  2,031,378 100.00 116.15 215.32
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按待交收股份數額計算)
年 / 月 以「持續淨額交收」的股份
數額宗數
淨額結算效率(%)
2021年05月 107,506 97.31
2021年06月 106,855 97.25
 2021年07月 112,367  97.57 
 2021年08月 107,208  97.56
 2021年09月 108,245 97.52
2021年10月  98,537  97.43 
 2021年11月 100,130 97.46
 2021年12月 91,818  97.29
 2022年1月 99,160 97.47
 2022年2月 98,263 97.51
2022年3月 97,829 98.08
2022年4月 87,871 97.68
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按款項數額計算)
年 / 月 責務變更合約所涉及的款項責任
(以港幣十億元計)
經淨額結算後的
款項責任
(以港幣十億元計)
款項的淨額
結算效率(%)
2021年05月 281.73  23.52 91.65
2021年06月 268.71 19.93 92.58
 2021年07月 343.55  19.27  91.45 
 2021年08月 297.20  20.22 91.85
2021年09月 281.54 22.88 91.87
2021年10月  240.69  19.66  91.83
 2021年11月  225.54 18.40  91.84 
 2021年12月  238.39 19.55 91.80 
2022年1月 249.88 20.73 91.71
 2022年2月 242.62 20.94 91.37
2022年3月 325.67 26.95 91.72
2022年4月 216.85 18.14 91.63

更新日期 2022年5月12日