Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

證券結算數據

 
2022年3月至2023年2月

經中央結算系統處理的聯交所買賣之每日平均數
(包括以「持續淨額交收」的買賣和兩邊客買賣)

年 / 月

以「持續淨額交收」的買賣宗數

佔總成交
宗數的百分比

買賣成交值(以港幣十億元計)

所涉及股數
(以十億計)

2022年3月 2,832,085 100.00 174.03 281.05
2022年4月 2,031,378 100.00 116.15 215.32
2022年5月 2,047,211 100.00 118.84 210.46
2022年6月 2,438,281 100.00 150.17 252.02
2022年7月 1,866,463 100.00 107.90 240.97
2022年8月  1,666,570 100.00 91.68 209.86
2022年9月  1,705,481 100.00 92.19 204.26
2022年10月 1,964,665 100.00 103.91 216.56
2022年11月 2,501,857 100.00 139.95 219.78
2022年12月  2,334,378   100.00  135.18  178.88
 2023年1月  2,320,083 100.00 139.46  177.36 
 2023年2月  2,133,388  100.00  117.75 196.67
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按待交收股份數額計算)
年 / 月 以「持續淨額交收」的股份
數額宗數
淨額結算效率(%)
2022年3月 97,829 98.08
2022年4月 87,871 97.68
2022年5月 83,752 97.79
2022年6月 95,543 97.89
2022年7月 84,848 97.55
 2022年8月 77,540 97.50
  2022年9月 77,076 97.58
 2022年10月 73,016 97.93
2022年11月 82,779 98.17
 2022年12月  84,705 97.95 
  2023年1月 86,982 97.93 
  2023年2月 82,690 97.89 
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按款項數額計算)
年 / 月 責務變更合約所涉及的款項責任
(以港幣十億元計)
經淨額結算後的
款項責任
(以港幣十億元計)
款項的淨額
結算效率(%)
2022年3月 325.67 26.95 91.72
2022年4月 216.85 18.14 91.63
2022年5月 221.78 22.23 89.98
2022年6月 277.55 23.01 91.71
2022年7月 200.22 16.60 91.71
 2022年8月 170.52 14.40 91.55
 2022年9月 166.22 15.20 90.88
 2022年10月 193.25 18.34 90.51
 2022年11月 258.81 21.31 91.77
  2022年12月 247.25 20.44

91.73

   2023年1月  230.56 20.64 91.94
2023年1月  217.49 18.95  91.29

更新日期 2022年8月15日