mobile search

證券結算數據

 
2019年1月至2019年12月

經中央結算系統處理的聯交所買賣之每日平均數
(包括以「持續淨額交收」的買賣和兩邊客買賣)

年 / 月

以「持續淨額交收」的買賣宗數

佔總成交
宗數的百分比

買賣成交值(以港幣十億元計)

所涉及股數
(以十億計)

  2019年01月    1,535,153   100.00  88.01  339.24
   2019年02月    1,708,611   100.00 105.34  358.24 
   2019年03月    1,707,516  100.00 110.17 328.32
 2019年04月  1,643,504  100.00  103.83  261.85
2019年05月  1,635,838 100.00 97.02 264.01
 2019年06月  1,390,696 100.00 82.02 225.64
  2019年07月  1,233,320  100.00 68.46 232.31
2019年08月  1,490,224  100.00 86.09 195.14
2019年09月 1,325,506  100.00 75.60 193.60
2019年10月 1,271,082 100.00 75.65 206.32
2019年11月 1,327,452 100.00 79.28 181.75
 2019年12月  1,211,259  100.00 75.53  166.13 
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按待交收股份數額計算)
年 / 月 以「持續淨額交收」的股份
數額宗數
淨額結算效率(%)
  2019年01月    83,071   97.17
  2019年02月     91,203   97.16
  2019年03月      95,229 97.07
2019年04月  90,826  97.09
2019年05月  82,011 97.33
 2019年06月  75,989  97.12
  2019年07月  73,119  96.86
2019年08月 74,963 97.34
2019年09月 72,429 97.09
2019年10月 71,752 97.00
2019年11月 75,050 97.00
 2019年12月 74,390  96.68 
以「持續淨額交收」的買賣的淨額結算效率之每日平均數
(按款項數額計算)
年 / 月 責務變更合約所涉及的款項責任
(以港幣十億元計)
經淨額結算後的
款項責任
(以港幣十億元計)
款項的淨額
結算效率(%)
2019年01月    165.22  14.05   91.50
2019年02月     210.44  15.41  92.68
2019年03月     206.93  16.62 91.97
2019年04月  192.93  15.62  91.90
2019年05月  181.22 16.35 90.98
 2019年06月  153.10  14.17 90.74
  2019年07月  127.86  10.71 91.62
 2019年08月 161.73 18.18 88.76
 2019年09月 139.53  12.40 91.12
2019年10月  137.87 12.30 91.08
2019年11月 146.99 14.67 90.02
2019年12月   156.33 16.62  89.37 

更新日期 2019年9月13日

加載中