mobile search

聯交所參與者市場佔有率報告

組別A
(第1至14名)
組別B
(第15至65名)
組別C
(第65名以後)
月 / 年 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 總成交額
(以十億元計)#
平均每日成交額 (以百萬元計)#
6月
18 6.01 - 2.45 57.10 2.30 - 0.21 35.09 0.21 - 0.00 7.81 2,067.69 103,384.36
7月 18 6.33 - 2.71 55.27 2.62 - 0.23 36.59 0.23 - 0.00 8.14 1,797.12 85,577.33
8月 18 6.16 - 2.70 56.53 2.34 - 0.22 35.53 0.22 - 0.00 7.94 2,065.59 89,808.24
9月 18 6.64 - 2.43 57.78 2.22 - 0.22 35.01 0.21 - 0.00 7.21 1,712.24 90,118.02
10月 18 6.73 - 2.45 56.38 2.41 - 0.22 36.55 0.21 - 0.00 7.07 1,929.93 91,901.24
 11月 18 7.02 - 2.56 55.90 2.55 - 0.20 36.83 0.20 - 0.00 7.27 1,888.50 85,840.69
12月 18 6.90 - 2.49 56.53 2.47 - 0.20 36.19 0.19 - 0.00 7.28 1,344.82 70,780.24

 1月

19 7.46 - 2.49 55.63 2.33 - 0.22 36.96 0.22 - 0.00 7.41 1,880.56 85,479.79
2月 19 6.54 - 2.38 54.92 2.22 - 0.23 36.82 0.23 - 0.00 8.26 1,720.05 101,179.14
3月 19 6.91 - 2.52 55.95 2.40 - 0.25 36.07 0.22 - 0.00 7.98 2,215.00 105,476.01
4 19 6.47 - 2.38  57.06 2.24 - 0.24 34.88 0.24 - 0.00 8.06 1,895.01 99,737.16
5月
19 7.31 - 2.63
59.06
2.09 - 0.21
33.75  0.21 - 0.00  7.19
1,980.75  94,321.59 
過去十二個月總額 (以十億元計) 22,497.26
平均每月金額 (以十億元計) 1,874.77


        

註: 上述報告包括所有在報告期內有進行交易的交易所參與者。 

 

有關本報告的過往數據,請參閱「香港交易所市場資料」內「交易所參與者」一欄。


更新日期 2019年6月24日

加載中