mobile search

聯交所參與者市場佔有率報告

組別A
(第1至14名)
組別B
(第15至65名)
組別C
(第65名以後)
月 / 年 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 總成交額
(以十億元計)#
平均每日成交額 (以百萬元計)#
12月 17 6.21 - 2.30 54.92 2.20 - 0.25 35.88 0.23 - 0.00 9.20 1,896.38 99,809.63
1月 18
6.21 - 1.97 54.28 1.83 - 0.25 36.17 0.24 - 0.00 9.55 3,346.08 152,094.41
2月 18 6.30 - 2.41 54.54 2.33 - 0.24 36.75 0.24 - 0.00 8.71 2,473.66 137,425.82
3月 18 5.95 - 2.04 56.01 1.93 - 0.23 35.48 0.23 - 0.00 8.51 2,637.79 125,609.06
4月 18 5.93 - 2.06 54.84 1.95 - 0.24 36.70 0.24 - 0.00 8.46 1,991.13 104,796.13
5月 18 7.00 - 2.16 56.67 2.01 - 0.24 35.09 0.23 - 0.00 8.24 2,086.56 99,359.93
6月
18 6.19 - 2.16 56.83 2.10 - 0.21 35.30 0.21 - 0.00 7.87 2,067.69 103,384.36
7月 18 6.52 - 2.27 55.47 2.02 - 0.24 36.38 0.24 - 0.00 8.15 1,797.12 85,577.33
8月 18  6.32 - 2.30  56.72  2.08 - 0.22 35.31  0.22 - 0.00 7.97  2,065.59 89,808.24
9月 18 6.80 - 2.22 57.89 2.11 - 0.22 34.93 0.21 - 0.00 7.18 1,712.24 90,118.02
10月 18 6.93 - 2.35 56.63 2.28 - 0.22 36.36 0.22 - 0.00 7.01 1,929.93 91,901.24
11月 18 7.21 - 2.37  56.58 2.06 - 0.21 36.20 0.21 - 0.00 7.22 1,888.50 85,840.69
過去十二個月總額 (以十億元計) 25,892.67
平均每月金額 (以十億元計) 2,157.72


 
# 包括證券交易及行使股票期權所涉及相關股份之價值
註: 上述報告包括所有已向聯交所繳付交易徵費、投資者賠償徵費(如適用)及交易費之交易所參與者公司。

 

有關本報告的過往數據,請參閱「香港交易所市場資料」內「交易所參與者」一欄。


更新日期 2018年12月20日

加載中