mobile search

聯交所參與者市場佔有率報告

組別A
(第1至14名)
組別B
(第15至65名)
組別C
(第65名以後)
月 / 年 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 範圍
(%)
佔總數百分比(%) 總成交額
(以十億元計)#
平均每日成交額 (以百萬元計)#
3月 19 6.91 - 2.52 55.95 2.40 - 0.25 36.07 0.22 - 0.00 7.98 2,215.00 105,476.01
4 19 6.47 - 2.38  57.06 2.24 - 0.24 34.88 0.24 - 0.00 8.06 1,895.01 99,737.16
5月
19 7.31 - 2.63
59.06
2.09 - 0.21
33.75  0.21 - 0.00  7.19
1,980.75 94,321.59 
6月 19 7.53 - 2.79 59.42 2.53 - 0.21 33.34 0.20 - 0.00 7.24 1,517.17 79,851.00
7月 19 7.17 - 2.46 57.54 2.38 - 0.22 34.49 0.21 - 0.00 7.97 1,451.61 65,982.35
8月 19  6.61 - 2.41 61.23 2.27 - 0.19 32.00 0.18 - 0.00 6.77 1,814.79 82,490.46
9月 19 6.57 - 2.55 60.59 2.53 - 0.18 32.44 0.17 - 0.00 6.97 1,528.47 72,784.20
10月
19
6.95 - 2.67 61.01 2.29 - 0.19 32.23 0.18 - 0.00 6.76 1,516.05 72,192.70
11月
19
7.08 - 2.75 60.42 2.06 - 0.18
32.27 0.18 - 0.00
7.31 1,579.30
75,204.59
12月 19 6.45 - 2.56 58.35 2.17 - 0.20 33.92 0.19 - 0.00 7.73 1,426.36 71,317.77
1月 20 6.49 - 2.55 58.17 2.25 - 0.21 34.17 0.20 - 0.00 7.66 1,988.36 99,417.81
 2月 20 6.37 - 2.52 58.32 2.20 - 0.22 34.47 0.21 - 0.00  7.21 2,120.20 106,009.83
過去十二個月總額 (以十億元計) 21,033.07
平均每月金額 (以十億元計) 1,752.76


        

註: 上述報告包括所有在報告期內有進行交易的交易所參與者。 
   
有關本報告的過往數據,請參閱「香港交易所市場資料」內「交易所參與者」一欄。 

 

 


更新日期 2020年3月27日

加載中