mobile search

新上市證券

-股份,認股權證,交易所買賣基金,單位信託/互惠基金及債務證券
 

查閱此網頁者請注意:
 
1. 有關列於此頁的證券發行人的公告,請到披露易網站「 上市公司公告搜尋 - 現有上市證券 」一欄檢索  https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml?lang=zh        
 
2. 有關新上市資料,請瀏覽:
主板:   http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/new_listing_announcements_c.htm(新上市資料)
GEM:  http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm(新上市)
 
3. 備 註:
# 已納入中央結算及交收系統
H 可進行賣空的指定證券
S 須繳納香港印花稅的證券
C 收市競價交易時段證券

最近兩星期新上市及/或可交易證券(包括GEM及非上市可交易股份)

 

 上市/開始交易日期

股份簡稱

股份代號

買賣單位

 
          10/07/2020*   虎視傳媒   01163     2,500  #    S  C
          10/07/2020*   歐康維視生物-B   01477        500  #    S  C
         10/07/2020*   安賢園中國股權    02913    10,000  #    S  
          10/07/2020*   正榮服務   06958      1,000  #    S  C
          10/07/2020*   思摩爾國際    06969      1,000  #    S  C
          10/07/2020*   永泰生物-B    06978      1,000   #    S  C
          10/07/2020*   中國蜀塔    08623    10,000  #    S  C
          10/07/2020*   宏力醫療管理   09906     2,000  #    S  C
          10/07/2020*   綠城管理控股   09979     1,000  #    S  C
           09/07/2020*   UNI TREK B2507    40295      2,000        
            09/07/2020*   TIMES CHN N2507    40296      2,000        
          08/07/2020  MBV INTL    01957      2,500  #     S   C
          08/07/2020  海普瑞     09989         500  #    S  C
          08/07/2020  NEIJ IH B2306    40293      2,000        
           07/07/2020  弘陽服務     01971      1,000  #    S   C
            06/07/2020   金融街物業      01502      1,000  #    S  C
            06/07/2020   EDU TECH B2507      40292      2,000        
            06/07/2020   XC INTL B2307      40294      2,000        
            06/07/2020   MTRC N2307-R      85921    10,000        
            03/07/2020   HYGIEIA GROUP      01650     8,000   #    S  C
            03/07/2020   HTISEC B2307       40273      2,000        
            03/07/2020   NCLK CCID B2307       40288      2,000        
            03/07/2020  RUGAO ETD B2307       40291      2,000        
           02/07/2020  CLP-PF N3006      40289     2,000        
            02/07/2020  CLP-PF N3506      40290     2,000        
            30/06/2020  ZL HLD N2106       40272      2,000        
             30/06/2020  STRAT B2506       40285      1,000        
             30/06/2020  MEGA WIS N2106       40287      2,000        
             29/06/2020   海吉亞醫療      06078        200  #   S  C
            29/06/2020  康基醫療      09997        500  #    C
           29/06/2020  STANC PSCCSE      40276     2,000        
           29/06/2020  TY LCDI N2306      40281     2,000        
           29/06/2020  JINGRUI N2209      40282     2,000        
           29/06/2020  YINCHENG N2106      40283     2,000        
           26/06/2020  SHENGZHOU B2306       40267      2,000        
           26/06/2020  BLUESTAR SGPS B      40274     2,000        
           26/06/2020  MENGNIU B2306      40275     2,000        
           26/06/2020  COSL SG N2506       40277      2,000        
           26/06/2020  COSL SG N3006       40278      2,000        
           26/06/2020  BOCL N2506A     40279     2,000        
           26/06/2020  BOCL N2306A     40280     2,000        
           26/06/2020  CCB B3006     40284     2,000        
           26/06/2020  JIAYUAN N2106     40286     2,000        
            24/06/2020   CHD OVS SGPS     40261     2,000        
           24/06/2020   SKYLAND B2306     40266     2,000        
            24/06/2020   HENGJIAN B2506     40268     2,000        
           24/06/2020  CNPC GLB B2306     40269     2,000        
           24/06/2020  CNPC GLB B2506     40270     2,000        
           24/06/2020  CNPC GLB B3006     40271     2,000        

 

 * 暫定上市/開始交易日期       

 


 

 


更新日期 2020年7月8日

加載中