mobile search

新上市證券

-股份,認股權證,交易所買賣基金,單位信託/互惠基金及債務證券
 

查閱此網頁者請注意:
 
1. 有關列於此頁的證券發行人的公告,請到披露易網站「 上市公司公告搜尋 - 現有上市證券 」一欄檢索  https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml?lang=zh        
 
2. 有關新上市資料,請瀏覽:
主板:   http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/new_listing_announcements_c.htm(新上市資料)
GEM:  http://www.hkgem.com/newlistings/tc_default.htm(新上市)
 
3. 備 註:
# 已納入中央結算及交收系統
H 可進行賣空的指定證券
S 須繳納香港印花稅的證券
C 收市競價交易時段證券

最近兩星期新上市及/或可交易證券(包括GEM及非上市可交易股份)

 

上市/開始交易日期

股份簡稱

股份代號

買賣單位

 
                21/11/2019*  華記環球集團   02296      8,000   S  C
               19/11/2019   STYLAND W2011   01435    50,000  #   S  
               19/11/2019   CMON  01792   10,000  #    C
               19/11/2019   HTISEC B2505   40057      2,000        
              19/11/2019  XI HAI AN B2211   40067      2,000        
               19/11/2019   ZHROPPT N2011-R

 85911

  10,000        
              18/11/2019   SHK&CO N2411  40065     2,000        
             18/11/2019  CDCLZ N2211  40066     2,000        
              15/11/2019   新力控股集團  02103     1,000  #    S   C
              15/11/2019   中國鵬飛集團   03348      2,000  #    S   C
              15/11/2019  永聯豐控股   08617      5,000  #    S  C
              15/11/2019  GZ METRO N2411    40054      2,000        
               15/11/2019   CDJZ FIN N2211   40061     2,000        
              15/11/2019   C PLAZA SPCS C   40062     2,000        
              15/11/2019   ZZ URBAN N2211    40063      2,000        
             15/11/2019  CHANGSHA N2211    40064      2,000        
              14/11/2019   HOME CONTROL   01747     2,000  #    S   C
              14/11/2019   旅橙文化    08627      8,000  #    S  C
              14/11/2019   GRNL GLB N2211  40051     2,000        
             14/11/2019  PHX CHARM B2203  40058     2,000        
            14/11/2019  HUARONG19 N2411   40059      2,000        
            14/11/2019  HUARONG19 N2911   40060      2,000        
            13/11/2019  利華控股集團   01346      4,000  #    S  C
            13/11/2019  SPROCOMM INTEL  01401   20,000  #    S   C
            13/11/2019  中國飛鶴   06186      1,000  #    S  C
            13/11/2019  宏光照明  06908     5,000  #    S  C
            13/11/2019  SINOPEC N2411   40048      2,000        
             13/11/2019  SINOPEC N2911   40049      2,000        
            13/11/2019  SINOPEC N4911  40050     2,000        
            13/11/2019  GREENTOWN N2011  40052     2,000        
            13/11/2019  VKEREHK N2505  40055     2,000        
            13/11/2019  VKEREHK N2911   40056      2,000        
            12/11/2019  瑞誠中國傳媒   01640      2,000  #    S   C
            12/11/2019  中國抗體-B   03681         300  #    S  C
            12/11/2019  HKINTQD B2211  40053     2,000        
             11/11/2019  中國天保集團    01427      2,000  #    S   C
             08/11/2019  康德萊醫械  01501        200  #    S  C
             08/11/2019  益美國際控股  01870     2,500  #    S  C
             08/11/2019  東曜藥業-B  01875        400  #    S  C
              08/11/2019  達力普控股  01921     2,000  #    S  C
              08/11/2019  BENG SOON MACH  01987     4,000  #    S  C
              08/11/2019  信基沙溪   03603      3,000  #    S  C
              08/11/2019  CIFI HLDG N2411  40046     2,000        
              07/11/2019  CLP PHKF PSGCSB   40044      2,000        
              07/11/2019  ZHENROPPT N2305  40047     2,000        
               07/11/2019   ADBC B2411-R   85909    10,000        
              07/11/2019  ADBC B2211-R  85910   10,000        
             06/11/2019  銀城生活服務   01922      2,000  #    S  C
             06/11/2019  遠大住工  02163        300  #    S  C
             05/11/2019  平安證券集團股權  02958   40,000  #    S   
             04/11/2019  CNI CAP B2211-R   85908    10,000        

 

 * 暫定上市/開始交易日期   

   


 

 


更新日期 2019年11月19日

加載中